Opći Uvjeti Poslovanja

Predmet općih uvjeta poslovanja

Opći uvjeti poslovanja („Opći uvjeti“) uređuju odnose između društva TRIKA 333 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 68, OIB: 06786764558 („Prodavatelj“) i Kupaca artikala iz prodajnog asortimana („Kupac“). Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u programu uvesti nove artikle ili određene artikle povući iz prodajnog asortimana.

Prihvaćanje i pregled općih uvjeta

Opći uvjeti mogu biti podložni izmjenama, stoga je obveza Kupca da prilikom svake kupnje pregleda sadržaj općih uvjeta kako bi bio potpuno informiran. Prodavatelj ne snosi odgovornost za propust Kupca da izvrši pregled Općih uvjeta.

Primjena općih uvjeta

Opći uvjeti primjenjuju se na sve odnose između Prodavatelja i Kupca, osim ako nije drukčije dogovoreno u pisanom obliku između Prodavatelja i Kupca. U slučaju da Kupac ima vlastite opće uvjete poslovanja, Kupac pristaje na isključivu primjenu ovih Općih uvjeta.

Ponuda

Prodavatelj slanjem ponude određenom kupcu dostavlja prijedlog za sklapanje ugovora o kupoprodaji sa svim bitnim sastojcima. Prodavatelj u ponudi ističe:

Ponuda obvezuje Prodavatelja do isteka roka za prihvat ponude od strane Kupca.

Kupac ima rok od 14 dana od dana dostave ponude ponudu prihvatiti i to na način da uplati 50 % ukupne iskazane cijene određenog proizvoda iskazane u ponudi, a ostatak od ukupne kupoprodajne cijene Kupac se obvezuje isplatiti Prodavatelju najkasnije 3 dana prije isporuke.

Ukoliko Kupac ne plati cjelokupnu kupoprodajnu cijenu na način i u roku kako je navedeno te kako je kupoprodajna cijena istaknuta u ponudi, Prodavatelj pridržava pravo da uskrati dostavu za predmetne artikle.

Prodavatelj pridržava pravo vlasništva i nakon predaje artikla kupcu sve dok Kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu u potpunosti.

Na svakoj ponudi Prodavatelj se obvezuje istaknuti način plaćanja te potrebne podatke za plaćanje (uključivo, ali ne ograničavajući se na: IBAN, OIB, poziv na broj, broj ponude i dr.).

Isporuka artikala

Rok i način isporuke artikala određuju Prodavatelj i Kupac sporazumno za svaku pojedinu narudžbu, a uzimajući u obzir dostupnost artikala na skladištu proizvođača i/ili proizvodnji naručenih artikala kod pojedinog proizvođača. Prodavatelj se obvezuje naručene artikle isporučiti u sporazumno dogovorenom roku kako je naznačen u ponudi. Ukoliko postoji potreba za promjenom sporazumno dogovorenog roka i načina isporuke, Prodavatelj i Kupac sporazumno će dogovoriti naknadni rok i način isporuke, a ako to nije moguće, rok isporuke ovisit će isključivo o odluci Prodavatelja, koji će uzimati u obzir  dostupnost artikala na skladištu proizvođača i/ili proizvodnji naručenih artikala kod pojedinog proizvođača.

Isporuka artikala može biti izvršena na sljedeće načine:

  1. Osobnim preuzimanjem 

Ako Kupac i Prodavatelj dogovore isporuku osobnim preuzimanjem, Kupac se obvezuje preuzeti artikle u roku od 14 dana od dana obavijesti o mogućnosti osobnog preuzimanja. 

Ako Kupac ne preuzme artikle u roku od 15 dana od datuma obavijesti spremnosti za osobne preuzimanje, Prodavatelj ima pravo zahtijevati 1% prodajne vrijednosti artikala koji su spremni za preuzimanje i to za svaki započeti tjedan kašnjenja, a za pokriće troškova koje ima Prodavatelj zbog zakašnjenja Kupca. U slučaju zakašnjenja pri preuzimanju artikala, opasnost od slučajne propasti ili oštećenja artikala prelazi na Kupca i započinje od dana kad Kupac počne kasniti s osobnim preuzimanjem. 

  1. Dostavom od strane ovlaštene dostavne službe

Ako Kupac i Prodavatelj dogovore isporuku dostavom od strane ovlaštene dostavne službe, Kupac se obvezuje adekvatno pripremiti objekt za istovar i prihvat artikala, a ukoliko to nije učinjeno te je objekt neadekvatan za isporuku, ponovna dostava naplatit će se prema redovnim cijenama.

Dostava na području grada Zagreba uključena je u cijenu, a u svim ostalim gradovima cijena dostave bit će posebno obračunata u ponudi, ovisno o količini naručenih artikala te udaljenosti dostave.

Ukoliko dostava bude neuspješna, Prodavatelj se obvezuje ponuditi kupcu termin ponovne dostave koja će se naplatiti prema redovnim cijenama bez obzira na mjesto isporuke.

U slučaju ponovne neuspješne dostave, artikli će biti vraćeni u skladište Prodavatelja te Prodavatelj ima pravo zahtijevati 1 % prodajne vrijednosti artikala i to za svaki započeti tjedan skladištenja, a za pokriće troškova koje ima Prodavatelj zbog nemogućnosti dostave. U slučaju nemogućnosti dostave, opasnost od slučajne propasti ili oštećenja artikala prelazi na Kupca i započinje od dana kada artikli budu vraćeni u skladište.

Montaža

Prodavatelj se obvezuje pružiti uslugu montaže za određene artikle u skladu s uvjetima dogovorenim između Prodavatelja i Kupca te tako naznačenima u ponudi. Dodatni uvjeti (uključivo, ali ne ograničavajući se na korištenje dizalice i sl.) i troškovi montaže bit će izrijekom naznačeni u ponudi. Dostava ne uključuje upotrebu dizalice ukoliko je potrebna za unos namještaja u objekt. Montaža ne uključuje montažu rasvjetnih tijela, zidnih tapeta, kuhinjskih aparata i vodoinstalaterske radove.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na Kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi artikala ili naravi nedostatka.

Prijavu reklamacije Kupac može poslati poštom na adresu sjedišta Prodavatelja ili elektroničkom poštom na e-mail adresu: trika@trika.hr. Radi bržeg rješavanja, poželjno je u reklamaciji poslati opis činjeničnog stanja, fotografije ili video oštećenja, odnosno nedostataka.

Kupac je obavezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 2 (dva) dana od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka artikla od strane Kupca pokaže da artikl ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva tjedna računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu protekom dvije godine od predaje artikla. Kod artikala koji su pod jamstvom, vrijede uvjeti iz jamstva od strane proizvođača.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:

Prava Kupaca fizičkih osoba (potrošača) temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima.

Odstupanje od ugovora

Prodavatelj ima pravo odstupiti od ugovora:

U slučaju da stranke odustanu od ugovornog odnosa, moraju jedna drugoj vratiti ili podmiriti sve primljene usluge. 

Čuvanje poslovne tajne

Stranke se obvezuju da će sve podatke koji proizlaze iz ugovornog odnosa čuvati kao poslovnu tajnu za cijelo trajanje ugovornog odnosa, kao i 5 (pet) godina nakon prestanke istog. U poslovnu tajnu ubrajaju se: skice, fotografije, izračuni, dopisi, komunikacija i drugi podaci u  materijalnom ili nematerijalnom obliku. Stranka koje prekrši odredbe oko čuvanja poslovne tajne odgovara za materijalnu i nematerijalnu štetu.

Sporovi

Svi mogući sporovi koji mogu nastati u vezi s važećim sklapanjem, kršenjem, prestankom i pravnim odnosima koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta rješavat će se sporazumno. Za sporove koji se ne budu mogli riješiti na taj način bit će nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu, a poštovat će se hrvatsko materijalno pravo ako među strankama ne bude drukčije dogovoreno.